top of page
PLANIFICACIÓ Del PMOME

L’elaboració d’un document complex com el PMoMe demana destinar temps i esforços a recopilar dades, analitzar-les i traure’n les conclusions més rellevants. És per això que l’assistència per a l’elaboració i seguiment inicial del PMoMe abastarà 4 anys, els dos primers dels quals es dedicaran a la fase de planificació i els dos següents a la de seguiment i monitorització de les primeres propostes.

Durant el primer any es faran els treballs de camp i les anàlisis de les dades, i s’elaborarà el Document d’Inici del tràmit ambiental, així com el Document Base del Pla. El PMoMe ha de ser un document participatiu, elaborat amb la col·laboració de tots els agents implicats. És per això que abans de redactar la versió definitiva del Pla es presentarà un Document Base del mateix, que serà divulgat i servirà de fonament per a la discussió i concertació de les mesures del document. Amb les aportacions arreplegades en esta fase, es redactarà la versió inicial del PMoMe que serà divulgada de nou fins a arribar a la versió definitiva i aprovada del Pla, cap a finals del segon any de treball.

 

Paral·lelament a la elaboració dels diferents documents del PMoMe, es procedirà al tràmit ambiental del mateix, que acabarà amb la versió definitiva del Pla.

Els següents dos anys suposaran l’inici de la fase de seguiment i gestió del Pla, que òbviament no es detindran ací, sinó que continuaran fins l’horitzó d’implantació de les mesures contemplades, que és de 12 anys. Des de l’inici de la tramitació ambiental es constituirà la Comissió Tècnica de seguiment del Pla, que es reunirà periòdicament per a debatre l’avanç dels treballs i els continguts dels documents produïts.

Aquesta Comissió està composta per personal tècnic dels organismes amb competències en matèria de mobilitat: Generalitat Valenciana, Autoritat del Transport Metropolità de València, Diputació de València, Ministeri de Foment, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Renfe, EMT València, concessionaris d’autobusos metropolitans, així com la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l’Ajuntament de València, i els 71 municipis de l’àmbit estricte del PMoMe, agrupats en 8 corredors de mobilitat i representats per un municipi de cada corredor.

La redacció del PMoMe recorrerà 10 fases diferents, el contingut de cada una de les quals inclourà tots els apartats específics que permetran completar cada apartat del document. Les principals tasques a desenvolupar en cada fase seran:

El cronograma de redacció del PMoMe és el previst en el gràfic següent:

Campanya de treballs de camp
  • Les propostes del PMoMe es realitzaran sobre la base d’una extensa campanya de treballs de camp com no s’havia fet a l’Àrea Metropolitana de València des de fa vora 25 anys.

  • L’última enquesta que va realitzar la Conselleria a l’AM de València va ser en 2009, però una recollida de dades sistemàtica i massiva com la que planteja el PMoMe no s’ha tornat a realitzar des de l’enquesta de mobilitat de 1993.

  • S’ha realitzat una enquesta Origen – Destí telefònica amb sistema CATI anonimitzat a vora 20.000 habitants de l’AM de València.

  • S’han fet, a més, al voltant de 17.700 enquestes a bord de metro, rodalies i autobusos urbans i metropolitans a les 109 línies de transport públic que hi ha en l’AM de València, per conèixer les necessitats i hàbits de mobilitat de les persones que les utilizen.

  • S’ha recollit tota la informació automàtica dels aforaments i les intensitats de trànsit a les carreteres.

  • S’arreplegarà la informació de demanda recollida pels operadors de transport públic.

  • S’està fent una anàlisi amb tecnologia Big Data anònima d’última generació per wi-fi de les principals rutes d’accés i les pautes de mobilitat dels vehicles en 24 corredors viaris de tot l’àmbit de l’AM de València.

  • S’ha fet una anàlisi amb tecnologia Big Data anònima telefònica d’última generació per caracteritzar la mobilitat a la Comunitat Valenciana i a l’Àrea Metropolitana de València

  • Es faran enquestes en els 20 centres atractors més importants, així com campanyes específiques de recollida de dades per la nit i en cap de setmana.

bottom of page