top of page
OBJECTIUS DEL PMOME

A partir del anàlisi de les variables de mobilitat i del coneixement de les dinàmiques territorials de l’Àrea Metropolitana i el seu reflex en la mobilitat, i amb la necessitat d’afrontar els reptes abans plantejats, els objectius del Pla han quedat definits com segueix:

 

​Objectiu 1

Consolidar, a partir de la seua condició d’àrea metropolitana madura, una regió urbana policèntrica que facilite els intercanvis àgils de persones i mercaderies imprescindibles per a garantir el desenvolupament i benestar de la població. És fonamental promoure un sistema territorial que minimitze la necessitat de desplaçaments alhora que potencie aquells de curta distància; i per a aquells que hagen de realitzar-se necessàriament per modes mecanitzats, es prioritzaran els que siguen més sostenibles.

Objectiu 2

Potenciar el transport públic. Millorar la cobertura, qualitat, seguretat i accessibilitat del servei. Fomentar la intermodalitat i transvasar desplaçaments del vehicle privat al sistema de transport col·lectiu. Establir un estàndard de servei de transport públic en tot l’Àrea Metropolitana, en funció de les necessitats de la població, fluxos esperats i la maximització del benefici. Es prepararà un pla de serveis, tant amb autobús com en modes ferroviaris, de manera que s’aconseguisquen uns índexs de cobertura de la xarxa que facen del transport públic una opció real als desplaçaments de major distància.​

Objectiu 3

Recuperar espai de la via pública per als modes no mecanitzats de transport (vianants i ciclistes), millorant la qualitat de l’entorn urbà per a retornar als carrers i places el seu protagonisme com a espais de convivència de primer nivell. Potenciar les connexions metropolitanes de curta distància, entre les diverses unitats funcionals de l’Àrea Metropolitana, de manera que la divisió administrativa no siga impediment d’aconseguir desplaçaments més sostenibles.

Objectiu 4

Millora la seguretat dels desplaçaments, reduir l’accidentalitat i focalitzar les actuacions prestant especial atenció a les persones més vulnerable. Generalitzar la implantació de zones 30 i de carrers de convivència, de manera homogènia i coordinada entre els municipis de l’àrea, per a aconseguir una reducció efectiva de la velocitat de circulació en aquelles relacions O-D de curta distància.​

Objectiu 5

Suprimir barreres als desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda (accessibilitat universal). Aconseguir una xarxa de transport públic completament accessible i una mobilitat sense costures que assegure la possibilitat de desplaçar-se per tot l’Àrea a tota la ciutadania.

Objectiu 6

Gestionar eficaçment el trànsit i el sistema d’estacionament en congruència amb les polítiques de potenciació del transport públic i dels modes no mecanitzats de desplaçament. Establir una política coordinada de tarificació de l’accés al centre de València i de circulació per l’Àrea Metropolitana, en vehicle privat, així com de l’estacionament en destinació en les principals zones atractores.

Objectiu 7

Millorar les operacions de càrrega. distribució i descàrrega de mercaderies per a mantindre la seua funció essencial amb el menor perjudici possible per a la resta d'usos de l’espai públic. Establir un marc circulatori homogeni en tots els municipis de l’Àrea, amb una xarxa d’estacionament, càrrega i descàrrega d’abast metropolità.

Objectiu 8

Reduir emissions contaminants, soroll i garantir un consum energètic més eficient en l’àmbit de la mobilitat. Apostar per la descarbonització del sistema de transport, en els modes mecanitzats, i potenciar els modes no motoritzats, amb ínfim consum energètic.

Objectiu 9

Introduir progressivament noves tecnologies aplicades a la mobilitat per a facilitar la coordinació tarifària, l’intercanvi modal, la millora de l’accessibilitat, la reducció de l’accidentalitat, la informació en temps real i la comoditat d'ús. Establir un marc regulador comú per als nous serveis de Mobilitat com a Servei (Mobility as a Service), així com una política de transport públic en la qual les empreses de transport públic continuen posseint la gestió de la mobilitat, en coordinació amb els nous actors que puguen sorgir.

 

Apostar per una gestió activa de les vies de circulació i de les zones d’embarque/ desembarque en les voreres, en un escenari de progressiva automatització dels vehicles. Assegurar la disponibilitat i accés a les dades de mobilitat que les noves tecnologies permeten obtindre, als organismes de gestió de la mobilitat.

 

Objectiu 10

Facilitar un document de planificació estratègica a la nova Autoritat Única del Transport en l’àrea que facilite la integració modal, tarifària i administrativa en benefici de les formes de desplaçament més sostenibles per a la ciutadania.

Objectiu 11

Facilitar criteris de mobilitat sostenible per a una política urbanística i territorial que aposte per la ciutat compacta mediterrània, amb barris i districtes equilibrats en termes de residència, ocupació, terciari i equipaments. Revisar ràtios de dotació d’estacionament, densitats mínimes de població i nivells d’accessibilitat, dins de la planificació urbana.

Objectiu 12

Promoure la més àmplia participació ciutadana en l’elaboració i posterior gestió del PMoMe.

Objectiu 13

Informar i educar a la població, especialment a la joventut, en els avantatges de desenvolupar hàbits de mobilitat més sostenibles.

bottom of page